Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov 
Škola športu LABRADOR, o. z. dbá na dodržiavanie zásad spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete, v súlade s Nariadením GDPR Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Kontaktné informácie
Škola športu LABRADOR, o. z.
Námestie Ludvíka Svobodu 12
974 09 Banská Bystrica
IČO : 50059980
Email: skolasportulabrador@gmail.com
Tel.č.: 0944 707 400

1. Zákonnosť a transparentnosť spracúvania
Všetky Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom. Prijali sme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť Vám všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov. Pred tým, než nám poskytnete Vaše osobné údaje, budete vždy informovaný o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely ich získavame, aký je právny základ ich spracúvania, či sú a komu sú Vaše údaje poskytované, sprístupňované, či sú zverejňované alebo prenášané do tretej krajiny, ako dlho budú u nás uchovávané, budete informovaný o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov, či sa aplikuje na ne automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

2. Aké osobné údaje spracovávame
A. Osobné údaje z kontaktných formulárov a online prihlášky
V kontaktnom formulári na našej stránke nás môžete požiadať o viac informácií o službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje   
E-mailová adresa 
Meno a priezvisko
Telefónne číslo 
Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou poskytovaných služieb. 
Neplnoletí 
Spracovávame osobné údaje a poskytujeme naše služby neplnoletým osobám osobám. V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, budete na využívanie našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.  
B. Štatistické údaje prezeranosti stránok 
Ak navštívite naše verejne prístupné stránky nezhromažďujeme od vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našich webových stránok štandardne ukladáme nasledujúce štatistické údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe a absolútne anonymne: 
• anonymizovaná IP adresu (internetová protokolovacia adresa) prístupového počítača 
• webová stránka, z ktorej nás navštevujete (URL) 
• webové stránky, ktoré u nás navštívite 
• dátum a dobu trvania návštevy 
• typ prehliadača a jeho nastavenia 
• operačný systém 
• informáciu o tom či návštevník webu využíva súčasne aj Facebook

Minimalizácia údajov
Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú primerané, relevantné a sú obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť a aktuálnosť údajov 

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú podľa potreby na základe Vašich informácií aktualizované v súlade s Vašimi právami a budú vždy bezodkladne opravené alebo vymazané, pokiaľ sú tieto údaje nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú.

3. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 
Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia. 
Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.  
Integrita a dôvernosť 
Vaše osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení.

4. Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania žiadanej služby (osobné stretnutie, poskytnutie informácií o produktoch a službách), alebo počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.  
Vaše osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Minimalizácia uchovávania  
Vaše osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú

5. Účel spracovania Vašich osobných údajov
Ak prejavíte záujem o naše služby, alebo sa rozhodnete používať naše služby na základe zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 2A na  právnom základe Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb. Osobné údaje spracúvame na tieto účely: 
1. Uzatvorenie zmluvy o organizovaní mimoškolských aktivít a plnenie zmluvy
2. Marketing a reklama detských táborov – vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov z činnosti táborov organizovaných prevádzkovateľom na webovej stránke najtabor.sk a skolasportu.sk, Facebooku, Instragrame, YouTube, propagačných materiáloch (infoletáky, plagáty a tlačený magazín najtabor.sk) 
3. Účtovné a daňové účely 
4. Archivačný účel 
5. Štatistický účel 
6. Ďalšie spracúvanie v zmysle platných právnych predpisov 

Obmedzenie účelu 
Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nebudú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. O účele spracovania Vašich osobných údajov budete informovaný pri ich získavaní. 

6. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov 
V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva: 
• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom 
• práva na opravu, 
• právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov 
• máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
• právo na prenosnosť údajov 
• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@najtabor.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice. 
Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať. 
Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. 

7. Zodpovednosť 
Občianske združenie Škola športu LABRADOR je zodpovedné za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov.