Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Posledná aktualizácia 12. 3. 2024


1. ZMLUVNÝ VZŤAH A PLATOBNÉ PODMIENKY
2. CENY A UPLATŇOVANIE ZLIAV
3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
4. REKLAMAČNÝ PORIADOK A STORNO PODMIENKY
5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Všeobecné obchodné podmienky hlavného organizátora Škola športu Labrador, o. z., Námestie Ludvika Svobodu 12, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 50059980, zapísaná v Registri občianskych združení MV SR (ďalej len „prevádzkovateľ“) sa podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z. z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov vzťahujú na poskytovanie služieb celoročných denných a víkendových táborov pre deti a mládež v priestoroch prenajatých na tento účel.


1. ZMLUVNÝ VZŤAH A PLATOBNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah, ktorý vzniká medzi prevádzkovateľom a rodičom dieťaťa alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „objednávateľ“) pri organizácii denných a víkendových táborov (ďalej len „tábor“), ktorého sa dieťa objednávateľa (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu zmluvných strán. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti prevádzkovateľa na jednej strane a objednávateľa na strane druhej.

Zmluvný vzťah vzniká korektným vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na webovej stránke najtabor.sk. Online prihlášku dieťaťa do tábore je možné úspešne odoslať len ak sú vyplnené všetky povinné polia, ktoré sú súčasťou tejto online prihlášky.

Objednávateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v prihlasovacom formulári vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, telefónny kontakt, identifikačné údaje a adresu bydliska. Objednávateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné, a nie je povinný zadané údaje kontrolovať.

Platba prevodom na účet prevádzkovateľa
Objednávateľ sa odoslaním online prihlášky zaväzuje zrealizovať platbu v termíne uvedenom v emaily potvrdzujúcom úspešné odoslanie prihlášky. Ak prevádzkovateľ neeviduje prijatú platbu 30 dní pred začiatkom tábora, je po tomto termíne oprávnený považovať online prihlášku za neplatnú a stornovať ju. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ povinný včas vopred informovať objednávateľa. To neplatí, ak objednávateľ odosiela prihlášku v kratšom časovom predstihu pred začiatkom tábora ako 30 dní. Termín úhrady v tomto prípade stanovuje prevádzkovateľ individuálne po vzájomnej dohode s objednávateľom. 

Exspiráciou odoslanej prihlášky zaniká zmluvný vzťah. Ak to kapacita konkrétneho turnusu umožňuje, objednávateľ môže túto prihlášku, aj po exspirácií predošlej odoslanej online prihlášky, kedykoľvek odoslať opätovným vyplnením. V takomto prípade objednávateľ akceptuje aktuálnu kapacitu v danej chvíli, teda v čase, kedy túto prihlášku nanovo vyplňuje.

Výška a spôsob platby
Objednávateľ má možnosť z dvoch nasledovných spôsobov realizácie platby:
A) Prevodom na účet - plná suma - podľa aktuálnej ceny tábora
B) Prevodom na účet - rezervačný poplatok (ďalej len „záloha“)
- výška zálohy sa líši v závislosti od výberu tábora
- zvyšnú sumu uhrádza objednávateľ v prvý deň nástupu do tábora 

Platobné údaje
Platbu bankovým prevodom je objednávateľ povinný zrealizovať len na IBAN účtu hlavného organizátora Škola športu Labrador, o. z.:

SK8311110000001008424005
VARIABILNÝ SYMBOL a SUMU obdrží objednávateľ v emaily potvrdzujúcom úspešné odoslanie prihlášky.


2. CENY A UPLATŇOVANIE ZLIAV
Všetky ceny poskytovaných služieb sú uvedená na stránke www.najtabor.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zľavnenie cien poskytovaných služieb a poskytovanie zľavových kupónov na základe vlastného rozhodnutia bez ohľadu na dátum, časové rozmedzie či akékoľvek iné okolnosti.

V prípade voľby Prevodom na účet - záloha nie je umožnené objednávateľovi uplatniť akýkoľvek zľavový kód. To znamená, že ak objednávateľ využije možnosť platby len zálohy, zvyšnú sumu ceny je povinný zaplatiť v plnej zostatkovej výške.

Kombinácia zliav a zľavové kupóny
Objednávateľ má právo uplatniť si na tábor najvyššiu ponúkanú zľavu.
Zľavy je možné kombinovať v prípade, kedy je celková výška ceny tábora zľavnená a objednávateľ je držiteľom zľavového kupónu, je možné tieto zľavy kombinovať.
Zľavy nie je možné kombinovať v prípade, že je objednávateľ držiteľom dvoch a viacerých zľavových kupónov, bez ohľadu na to, či je alebo nie je celková výška ceny tábora zľavnená, nie je možné uplatniť viac ako jeden z týchto zľavových kupónov na jedného prihlasovaného účastníka – dieťa (kupón môže byť napríklad darovaný niekomu inému).


3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje uvedené v online prihláške a ostatných povinných prílohách, obzvlášť v čestnom prehlásení objednávateľa o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré ručne vyplnené a podpísané odovzdáva bezprostredne pri nástupe do tábora. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v čestnom prehlásení objednávateľa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora, je prevádzkovateľ oprávnený vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od objednávateľa, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy písomnou formou v súlade s doleuvedeným Reklamačným poriadkom a storno podmienkami v bode 4. 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa
Škola športu LABRADOR, o. z. ako prevádzkovateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach a v informáciách uvedených pri jednotlivých táboroch na webovej stránke najtabor.sk.

Ak je prevádzkovateľ nútený v prípade nepredvídateľných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný tábor z webovej ponuky na najtabor.sk. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, prevádzkovateľ mu vráti celú výšku zaplatenej sumy za daný turnus tábora. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do siedmych kalendárnych dní pred nástupom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré prevádzkovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program a služby tábora zabezpečiť, pričom v takomto prípade je prevádzkovateľ povinný poskytnúť plnohodnotnú kompenzáciu v podobe náhradnej služby totožného alebo podobného zamerania, alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto zmenách prevádzkovateľ včas informuje objednávateľa. 


4. REKLAMAČNÝ PORIADOK A STORNO PODMIENKY

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy písomnou formou na e-mail info@najtabor.sk a telefonickým oznámením o zaslaní emailu na telefónne číslo prevádzkovateľa +421 944 707 400. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia a telefonickom oznámení jeho odoslania. Objednávateľ je povinný uhradiť výšku storno poplatku za prípadné vzniknuté škody voči prevádzkovateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy. V prípade stornovania tábora je výška storno poplatku nasledovný:

1. Storno tábora 30 a viac dní pred začiatkom:
Bez storno poplatku. Uhradená čiastka bude refundovaná na účet objednávateľa alebo sa prenesie v plnej výške na ktorýkoľvek kapacitne dostupný tábor z ďalšej ponuky na najtabor.sk.

2. Storno tábora 29 - 12 dní pred začiatkom:
A) Uhradená čiastka znížená o storno poplatok 10 € sa prenesie na ktorýkoľvek kapacitne dostupný tábor z ďalšej ponuky táborov na najtabor.sk, alebo
B) Refundovaná uhradená čiastka je znížená o storno poplatok vo výške 20 €.

3. Storno tábora 11 - 5 dní pred začiatkom:
A) Uhradená čiastka znížená o storno poplatok 20 € sa prenesie na ktorýkoľvek kapacitne dostupný tábor z ďalšej ponuky táborov na najtabor.sk, alebo
B) Refundovaná uhradená čiastka je znížená o storno poplatok vo výške 30 €.

4. Storno tábora 4 a menej dní pred začiatkom:
A) Uhradená čiastka znížená o storno poplatok 30 € sa prenesie na ktorýkoľvek kapacitne dostupný tábor z ďalšej ponuky táborov na najtabor.sk, alebo
B) Refundovaná uhradená čiastka je znížená o storno poplatok vo výške zálohy špecifickej pre daný tábor. 

5. Prerušenie tábora v priebehu jeho realizácie pred skončením tretieho táborového dňa - objednávateľ má právo o prenesenie čiastky vo výške zálohy špecifickej pre daný prerušovaný tábor na ktorýkoľvek kapacitne dostupný tábor z ďalšej ponuky na najtabor.sk.

6. Prerušenie tábora v priebehu jeho realizácie po skončení tretieho táborového dňa - bez kompenzácie. 

Vo všetkých uvedených prípadoch má objednávateľ namiesto uvedeného právo nájsť za seba náhradného účastníka bez akýchkoľvek doplatkov či poplatkov navyše. Zákonný zástupca náhradného účastníka sa automaticky stáva novým objednávateľom. Nový objednávateľ bude rovnako podliehať všetkým podmienkam účasti na danom tábore. Prihlasovací formulár bude v tomto prípade zaslaný emailom, alebo bude v papierovej podobe, spolu s ostatnými tlačivami k dispozícií na mieste nástupu do tábora v daný deň. 


5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na ochrane vašich osobných údajov nám záleží, a preto sme jej venovali zvýšenú pozornosť a spoľahlivé technické zabezpečenie. Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Rodič vyplnením a odoslaním online prihlášky dieťaťa do ktoréhokoľvek z táborov najtabor.sk prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. Tieto podmienky účasti sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa do tábora. 

Vznik zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom predpokladá v súlade s dobrými mravmi predovšetkým spoločnú ochotu oboch strán poskytnúť deťom príjemné a bezpečné prostredie pred, počas a po absolvovaní tábora. Akékoľvek prípadné nejasnosti či nedorozumenia sa preto snažíme komunikovať v prvom rade osobne alebo telefonicky.