Súhlas so zverejňovaním

Súhlas so zverejňovaním videí a fotografií účastníka


V zmysle platnej právnej úpravy týmto poskytujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v podobe vyhotovovania a zverejňovania fotografií a videozáznamov činnosti táborov, ktoré organizuje výlučne Škola športu LABRADOR, o. z. so sídlom Námestie Ludvíka Svobodu 12, 974 09 Banská Bystrica, IČO : 50059980.

Fotografie a videozáznamy z činnosti táborov organizovaných prevádzkovateľom zverejňuje organizátor za účelom podpory marketingovej činnosti a reklamy detských táborov organizovaných horeuvedeným organizátorom na svojej webovej stránke najtabor.sk, Facebooku, YouTube, propagačných materiáloch (infoletáky, plagáty a tlačený magazín najtabor.sk). 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej činnosti poskytuje dotknutá osoba najviac na dobu 10 rokov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o svojich právach zverejnených na webovej stránke organizátora www.najtabor.sk poučená. 

Daný súhlas dotknutej osoby sa považuje za súhlas daný dobrovoľne a slobodne.

Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať zaslaním mailu na info@najtabor.sk.